جزئیات محصول / خدمت

تور کتابخانه گردی به همراه تکنیک های جستجوی کتاب به مناسبت روز کتابخانی

دسترسی به کتابها به صورت مخزن باز

آموزش تکنیک های جستجوی کتاب در کتابخانه ها توسط کتابدار

بهره مندی از تخفیف سالانه در صورت ثبت نام در روز کتابخانی

آشنایی اجمالی با امکانات و خدمات کتابخانه های عمومی قم

دیدگاه ها

بدون دیدگاه و سرویس